Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie o zatwierdzenie układu

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie o zatwierdzenie układu

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które obowiązywało w związku z sytuacją gospodarczą w czasie epidemii COVID-19, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dłużników. Rozwiązania w nim przyjęte zostały wykorzystane przez ustawodawcę i stały się podstawą do zmian przepisów dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu. Czym się ono charakteryzuje?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było dla dłużnika łatwym sposobem na rozpoczęcie restrukturyzacji – do jego otwarcia wystarczająca była umowa z doradcą restrukturyzacyjnym i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Swoją popularność wśród dłużników zawdzięczało ono także szybkości, możliwością objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, czy ochronie przeciwegzekucyjnej.

Te rozwiązania stały się dla ustawodawcy podstawą do reformy postępowania o zatwierdzeniu układu, które przejęło wiele cech uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu, podobnie jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wymaga od dłużnika zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie sprawował nadzór nad przebiegiem postępowania. Doradcą takim może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy wydaną na podstawie ustawy o licencji dla doradcy restrukturyzacyjnego. Do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu nie jest jednak wymagane ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie toczy się bez ingerencji sądu, a przygotowania propozycji układowych, zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dokonuje dłużnik. Cechą charakterystyczną postępowania o zatwierdzenie układu jest ponadto to, że w czasie jego trwania dłużnik zachowuje prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Po ustaleniu dnia układowego, czyli dnia w którym zawarty ma zostać układ z wierzycielami, nadzorca postępowania zakłada i prowadzi akta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Treść wszystkich pism, które zostały wniesione z  pominięciem systemu, powinien on wprowadzić do akt.

Zebranie głosów przez nadzorcę, które może trwać maksymalnie trzy miesiące, tyle bowiem ważny jest głos wierzyciela, odbywa się:

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • na zgromadzeniu wierzycieli, które może zwołać nadzorca.

Ustawodawca zastrzegł, że układ z wierzycielami w trybie postępowania o zatwierdzenie układu nie może zostać zawarty, jeżeli suma wierzytelności spornych, które uprawniają ich wierzycieli do głosowania przewyższa 15 proc. wszystkich wierzytelności uprawniających do glosowania nad układem.

Po przyjęciu układu składany jest wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd zobowiązany jest zaś do wydania postanowienia o         zatwierdzeniu układu w terminie do dwóch tygodni od dnia jego złożenia.

Dodaj komentarz