Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłości konsumenckiej niewypłacalnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie można stwierdzić z urzędu. Konieczny jest wniosek. 

Kto może ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest w stosunku do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa sam dłużnik, który stał się niewypłacalny. Oznacza to, że utracił on zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie przekracza 3 miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa upadłościowego możliwe jest także złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą i zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek składa wówczas wierzyciel. Przy czym od wykreślenia z właściwego rejestru nie może upłynąć więcej niż rok. Dotyczy to również osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych.

Warunki wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik składa na stosownych formularzu urzędowym. Ustawodawca w sposób szczegółowy określa jakie informacje powinien on zawierać. Poza wskazaniem danych osobowych dłużnika, wnioskodawca wymienić musi okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku, a także je uprawdopodobnić. Jeżeli wniosek składa dłużnik, powinien on załączyć do niego m.in.:

  • aktualny wykaz majątku wraz z wyceną jego składników,
  • bilans sporządzony dla celów postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej,
  • spis wierzycieli, uwzględniający wysokość wierzytelności każdego z nich wraz z terminami zapłaty,
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności i innych długów w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • spis wierzytelności spornych,
  • szczegółowe informacje o stanie majątkowym,

Razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik zobowiązany jest również do złożenia pisemnego oświadczenia o prawdziwości przedstawionych danych. Przygotowanie wniosku, na pozór, nie jest zbyt skomplikowane. Dostępny jest bowiem stosowny formularz, a ustawodawca określa szczegółowo dokumenty, które należy do niego załączyć. W praktyce, zdarzają się jednak liczne błędy. Aby uniknąć zwrotu wniosku o ogłoszenie  upadłości konsumenckiej warto skorzystać już na tym etapie postępowania z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu. Kancelaria Baran & Pluta sp. z o.o. sp. k., świadcząc kompleksowe usługi w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zajmuje się m.in. sporządzaniem wniosków.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, do wydziału do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Można złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu lub podpisany wysłać pocztą, listem poleconym. Do wniosku dołączyć należy wszystkie wymagane załączniki oraz potwierdzenie wniesienia opłaty od wniosku w wysokości 30 zł. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na dłużnika obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest to swego rodzaju przywilej. Dlatego też, wniosek może zostać złożony w dowolnym terminie.

Skutki uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeśli sąd uwzględni wniosek, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Określa wówczas tryb, w jakim będzie toczyć się dalsze postępowanie. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów wyróżnia się trzy tryby procedury oddłużeniowej:

  • tryb uproszczony,
  • tryb ogólny,
  • tryb z zawarciem układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez konieczności ogłaszania upadłości.

Skuteczne oddłużenie, będące następstwem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest dla niewypłacalnego konsumenta szansą na pozbycie się swoich zobowiązań. Dłużnik musi jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie one ulegają umorzeniu. Ustawodawca określił bowiem szereg wyjątków, w tym zobowiązania o charakterze alimentacyjnym czy wynikające z rent odszkodowawczych, które nie mogą zostać umorzone.

Dodaj komentarz